[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Chinese Art, Chinese painting [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Chinese Artist

Yan Liben 600-673 A.D.  
Han Gan 742-783 A.D.  
Xu Daoning 970-1051 A.D.  
Fan Kuan 990-1030 A.D.  
Su Hanchen 1131-1170  
Ma Yuan 1155-1235  
Xia Gui 1200  
Chen Rong 1235-1262  
Qian Xuan 1235-1305  
Li Kan 1245-1320  
Yan Hui 1300  
Lin Liang 1416-1480
Shen Chou 1427-1509  
Tang Yin 1470-1524  
Wen Zhengming 1470-1559
Lu Zhi 1496-1576  
Ding Yunpeng 1547-1628
Dong Qichang 1555-1636
Hou Mougong 1569-1604
Zhang Hong 1577-1652
Lan Ying 1585-1660
Xiao Yuncong 1596-1673
Hongren 1610-1664
Sheng Maoye 1610-1640
Zha Shibiao 1615-1698
Gong Xian 1619-1689
Bada Shanren 1625-1705
Zhu Da 1626-1705
Wang Hui 1632-1717
Wu Li 1632-1718  
Yun Shouping 1633-1690
Shitao 1642-1707  
Gao Qipei 1672-1734
Hua Yan 1682-1762
Gao Fenghan 1683-1749
Spoilum 1770-1805
Lamqua 1801-1860
Tinqua 1809-1870  
Ren Xiong 1820-1857
Zhao Zhiqian 1829-1884
Ren Yi 1840-1896  
Wu Changshi 1844-1927
Lai Sung 1850-1885
Qi Baishi 1863-1957
Huang Binhong 1864-1955  
Gao Jianfu 1879-1951
Zhu Qizhan 1892-1996
Xu Beihong 1895-1953  

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]